Dutch Classic Yacht Regatta 2023 Startpagina

Van 26 juli tot en met 30 juli 2023 in HELLEVOETSLUIS

Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen voor de Dutch Classic Yacht Regatta georganiseerd door de stichting DCYR  van 26 t/m 30 juli 2023

De DCYR kent vier echte wedstrijddagen van donderdag tot en met zondag. Voor wat betreft de klassenindeling is er voor deze editie van de DCYR voor dezelfde opzet als in 2019 gekozen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Maxi’s, Racers en Cruisers. Alle jachten worden ingedeeld op basis van de rating. In principe zal de klassenindeling er als volgt uitzien:

Classics 1      Rating >1,10 
Classics 2      Rating 1,00 – 1,09
Classics 3      Rating 0,95 – 0,99
Classics 4      Rating  0,94 - 0,90
Classics 5      Rating < 0,90

OGA              Gaffelgetuigde jachten

Voor de klasse indeling wordt de rating van de VKSJ gebruikt muv de OGA deelnemers.

Naar gelang de deelnemersaantallen per klasse kan er van deze verdeling op basis van de ratings afgeweken worden. Voor de uitslagen wordt gebruik gemaakt van de TCF op basis van de VKSJ rating muv de OGA die een eigen rating hanteren.

Regels

1 Wedstrijdbepalingen voor de Dutch Classic Yacht Regatta.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021-2024,  (tenzij deze door de DCYR wedstrijdbepalingen worden gewijzigd).

1.2 De tekst van deze wedstrijdbepalingen verschijnt zowel in het Nederlands als in het Engels. In geval van meningsverschil over de uitleg van deze wedstrijdbepalingen zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

2 Inschrijvingen
Deelnamegerechtigde boten kunnen ingeschreven worden door zich te registreren bij de organiserende autoriteit. Vereisten voor deelname voor boten zijn dat ze moeten voldoen aan de criteria opgesteld door de Stichting DCYR.

3 Mededelingen aan deelnemers
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, dat geplaatst is in de grote tent.

4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden op het officiele mededlingenbord vóór 08:30 uur op de dag dat deze van kracht wordt.

5 Aanvulling op grondprincipe
5.1 Onder de regels voor sportiviteit en eerlijk zeilen volgens de regel 2 (RvW 2021-2023 wordt door de organiserende autoriteit en het wedstrijdcomité tevens verstaan het voorkomen van aanvaringen, rekening houdend met de manoeuvreereigenschappen van het eigen en andere schepen.

5.2 Op grond van regel 14 (RvW 2021-2023) zal iedere boot die betrokken is bij een aanvaring en waarvan aangetoond kan worden dat deze in redelijkheid de aanvaring had kunnen voorkomen gestraft worden.

6 Programma van de wedstrijden
6.1 Voor programma en de startprocedure zie hoofdstuk Wedstrijdschema en banen.

6.2 Op de laatste wedstrijddag zal na 15:00 uur geen waarschuwingssein meer gegeven worden.

7          Klassevlaggen

7.1       De klasse vlaggen voor de verschillende groepen zijn:

Klasse                         Vlag                Kleur
Classics 1                    B                     rood
Classics 2                    D                     geel
Classics 3                    E                     blauw
Classics 4                    F                     oranje
Classics 5                    Q                     wit
Oldgaffers                   G                     paars

7.2       Klassen kunnen gecombineerd worden.

8 Wedstrijdgebied

8.1 Het wedstrijdgebied is het gehele Haringvliet ten Westen en Oosten van Hellevoetsluis (zie de bijgewerkte kaart 1807.6 en 1807.7 editie 2012,met correctie van scheepvaart berichtendoor de BAZ) en wordt begrenst door de betonning (de jachtbetonning behoort niet tot de officiele betonning), incl. de scheidingstonnen. Het is de verantwoordelijkheid van de schipper om rekening te houden met ondiepten en overige obstakels.

9 Baan
9.1 De te zeilen banen, zullen door middel van zwarte cijfers op een gele achtergrond aangegeven worden op het startschip minimaal 5 minuten voor de start van de betreffende klasse.

10   Merktekens

10.1 Niet in de baan genoemde boeien mogen aan beide zijde gepasseerd worden.

11 Start

11.1 Het startgebied wordt aangegeven op de wedstrijdbanen. De te verwachten plaats zal tijdens het palaver bekent gemaakt worden.

11.2 Het startschip is herkenbaar aan de DCYR vlag.

11.3 Het startschip ligt aan de stuurboordzijde van de startlijn.

11.4 De startlijn wordt gevormd door twee boeien.

11.5 De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 (RvW 2021-2023.

11.6 Bij alle wedstrijden is regel 30.1 van toepassing, onafhankelijk van het al dan niet tonen van de seinvlag I. Dit wijzigt regel 29.1

11.7 Gedurende de startprocedure zijn de seinen van het startschip bepalend.

11.8 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet gegeven is moeten gedurende de startprocedures van andere klassen buiten het start gebied blijven.

12 Finish
12.1 De finishlijn zal liggen in het gebied tussen de HV5, HV7 en het havenhoofd. De finishlijn zal gevormd worden door twee schepen met de DCYR-vlag en een blauwe finish vlag en moet vanaf de baanzijde doorkruist worden.

12.2 Indien de wedstrijd ingekort wordt, zal de finish gevormd worden door een finishschip, herkenbaar aan de seinvlag S en de boei.

13 Tijdlimiet
13.1 Een boot die er niet in slaagt de finish te bereiken binnen 90 minuten nadat de eerste boot van haar klasse over de finish is gegaan, krijgt de score ‘niet gefinisht’ (DNF). Dit wijzigt regel 35.

13.2 Voor alle wedstrijden geldt een uiterlijke tijdslimiet van 18:00 uur. Een boot die er niet in slaagt de finish te bereiken vóór 18:00 uur krijgt de score ‘niet gefinisht’ (DNF).

14 Protesten
14.1 De deelnemers dienen zichzelf ervan te vergewissen of zij bij een protest betrokken zijn.

14.2 Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij het wedstrijdbureau en moeten daar ook weer ingeleverd worden.

14.3 Regel 61.1B van het RvW wordt zo gewijzigd dat de melding van de boot op het protestschema gelijk staat aan het op de hoogte brengen van de boot.

14.4 Voor iedere klasse is de protest tijd limiet 90 minuten nadat de laatste boot in haar klasse is gefinisht is.

14.5 Mededelingen betreffende protesten zullen worden bekendgemaakt binnen 30 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over de plaats en tijd van de behandeling van protesten waarbij zij als partij of getuige bij zijn betrokken.

14.6 In afwijking van regel 65.2 moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak ingediend worden binnen één uur na de mondelinge uitspraak.

14.7 Regel 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin; op de laatste wedstrijddag kan een partij bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek ontvangen is binnen een half uur na het verkrijgen van de uitspraak.

14.8 Een boot mag een EEN-ronde straf nemen wanneer zij mogelijk een of meerdere regels van deel 2 of regel 31overtreden heeft. Dit wijzigt regel 44.

15 Scoren
15.1 De serie zal worden gescoord zoals voorzien in Appendix A van de RvW met gebruikmaking van de Rating van de VKSJ.

15.2 De Tijd correctie factor (TCF) wordt bij aanmelding opgegeven op basis van de opgave in het aanmeldingsformulier.

De uitslag van de race wordt bepaald door de gezeilde tijd te vermenigvuldigen met de TCF.

15.3 Voor alle klassen zijn 5 wedstrijden gepland. Als 4 of meer races met succes zijn uitgezeild, wordt het slechtste resultaat niet meegeteld in de eindscore.

 

     
     
fotofoto